Go back


Education-ICT-Expert privacyverklaring.
Nederlands: education-ICT-Experts, gevestigd aan Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: [https://education-ict-expert.eu/](https://education-ict-expert.eu/) Almere 0840035898 Eric Redegeld is de Functionaris Gegevensbescherming van education-ICT-Experts Hij/zij is te bereiken via [eric@redegeld-e.nl](mailto:eric@redegeld-e.nl) ## **Persoonsgegevens die wij verwerken** education-ICT-Experts verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: \- Voor- en achternaam \- Geslacht \- Geboortedatum \- Geboorteplaats \- E-mailadres ## **Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken** Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [admin@education-ict-expert.eu](mailto:admin@education-ict-expert.eu), dan verwijderen wij deze informatie. ## **Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken** education-ICT-Experts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: \- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder \- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten \- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken ## **Geautomatiseerde besluitvorming** education-ICT-Experts neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van education-ICT-Experts) tussen zit. education-ICT-Experts gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: #use_explanation ## **Hoe lang we persoonsgegevens bewaren** education-ICT-Experts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period ## **Delen van persoonsgegevens met derden** education-ICT-Experts verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. ## **Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken** education-ICT-Experts gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. ## **Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen** Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [admin@education-ict-expert.eu](mailto:admin@education-ict-expert.eu). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. education-ICT-Experts zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. education-ICT-Experts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons](https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) ## **Hoe wij persoonsgegevens beveiligen** education-ICT-Experts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [admin@education-ict-expert.eu](mailto:admin@education-ict-expert.eu) **Hoe wij persoonsgegevens beveiligen** education-ICT-Experts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er misbruikt zijn, neem dan contact op met onze klantenservice of via [admin@education-ict-expert.eu](mailto:admin@education-ict-expert.eu) English: education-ICT-Experts, located at Almere, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement. Contact details: [https://education-ict-expert.eu/](https://education-ict-expert.eu/) Almere, The Netherlands 0840035898 Eric Redegeld is the Data Protection Officer of education-ICT-Experts He/she can be reached via [eric@redegeld-e.nl](mailto:eric@redegeld-e.nl) **Personal data we process** education-ICT-Experts processes your personal data because you use our services and / or because you provide this data to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process: \-First and last name \-Gender \-Date of birth \-Birthplace \-E-mail address **Special and/or sensitive personal data that we process** Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years of age. Unless they have permission from parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via [admin@education-ict-expert.eu](mailto:admin@education-ict-expert.eu) and we will delete this information. **For what purpose and on what basis we process personal data** education-ICT-Experts processes your personal data for the following purposes: * Sending our newsletter and/or advertising brochure * To inform you about changes to our services and products * Offer you the opportunity to create an account **Automated decision-making** education-ICT-Experts makes decisions #responsibility based on automated processing on the basis of automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of education ICT Experts). education-ICT-Experts uses the following computer programs or systems: #use_explanation **How long we store personal data** education-ICT-Experts does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data: #retention_period **Sharing personal data with third parties** education-ICT-Experts only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. **Cookies, or similar techniques, that we use** education-ICT-Experts only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferred settings. It also allows us to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously stored via the settings of your browser. **Gegevens ontvangen, aanpassen of verwijderen** Je hebt het recht om je persoonsgegevens te zien, te geloven of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou leveren in een computerbestand naar jou van een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verbroken verzoek bezwaar naar [admin@education-ict-expert.eu](mailto:admin@education-ict-expert.eu). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. onderwijs-ICT-experts zullen zo snel mogelijk zijn, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. onderwijs-ICT-experts zullen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een ??klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons](https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)


Powered by HumHub