Go back


Algemene Voorwaarden
## **Disclaimer voor [https://education-ict-expert.eu/](https://education-ict-expert.eu/)** Op deze pagina vindt u de disclaimer van [https://education-ict-expert.eu/](https://education-ict-expert.eu/) , zoals deze beschikbaar is gesteld door Education-ICT-Experts. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. **Intellectueel eigendom** Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt voor eigen gewin. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. En op basis van ![](file-guid:03908cf6-7a71-448b-bcb9-ad0459649072 "cc-by-nc-sa.png") Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Education-ICT-Experts is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom van eigen materiaal berust bij Education-ICT-Experts en de makers. **Geen garantie op juistheid** **Indien van toepassing:** Commercie en vrije data is een dunlijntje. Op [https://education-ict-expert.eu/](https://education-ict-expert.eu/) staan tips die door Onderwijs professionals uit het veld worden gedeeld. Onderling afgesproken commerciële afspraken vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Education-ICT-Experts te mogen claimen of te veronderstellen. Vrije data en deling vanaf deze website heeft de prioriteit, het kan zijn dat er dan een afspraak uit voortvloeit.\ met een financiële vergoeding. [https://education-ict-expert.eu/](https://education-ict-expert.eu/) kan hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Education-ICT-Experts streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Education-ICT-Experts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyper[link](https://www.excellent-links.nl/)s verwijzen. **Wijzigingen** Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van [https://education-ict-expert.eu/](https://education-ict-expert.eu/) op deze pagina. Deze disclaimer is gegenereerd op [voorbeeldalgemenevoorwaarden.nl](http://voorbeeldalgemenevoorwaarden.nl/).


Powered by HumHub